Lien he
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_lichkhaigiang.png
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_hoctienganhquaphim.png
back groundSlide thumbnail
khaigiang112016Slide thumbnail

爸爸去哪儿?- Bố ơi mình đi đâu thế ?

“Bố ơi mình đi đâu thế ?” – một trong số những chương trình đang làm mưa làm gió suốt thời gian qua. Một trong những bài hát chủ đạo làm nên thương hiệu của chương trình chính là ca khúc cùng tên “Bố ơi mình đi đâu thế ?”- 爸爸去哪儿? Cùng Như Ý thưởng thức ca khúc này nhé!

Kết hợp 2 trong 1 cùng học hát tiếng Trung cộng thêm với học nghĩa tiếng Anh  “Bố ơi mình đi đâu thế ? ” cùng Như Ý nào !!!

Kimi:爸爸你会不会唱《小星星》啊?
Kimi: bà ba nǐ huì bú huì chàng xiǎo xīng xīng a
Kimi: Daddy, do you know how to sing “Twinkle Twinkle Little Star”?
[Note: Kimi characteristically calls his dad bǎ bí instead of bà ba.]

林志颖:不会啊…
lín zhì yǐng: bú huì a
Lin Zhiying: No…

Kimi:那我教你哦?
Kimi: nà wǒ jiāo nǐ o
Kimi: Then I’ll teach you!

林志颖:好啊!
lín zhì yǐng: hǎo a
Lin Zhiying: OK!

Kimi: Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are

林志颖:你有跑调哦!
lín zhì yǐng: nǐ yǒu pǎo diào o
Lin Zhiying: You are singing off key!

林志颖 & Kimi:(一起笑)
Lin Zhiying & Kimi: (laughs together)

张悦轩:我的家里有个人很酷
zhāng yuè xuān: wǒ de jiā lǐ yǒu gè rén hěn kù
Zhang Yuexuan: There is a person in my house [who is] very cool,

郭子睿:三头六臂刀枪不入
guō zǐ ruì: sān tóu liù bì dāo qiāng bú rù
Guo Zirui: three head and six arms, weapons-proof [two Chinese idioms describing multiple talents/skills, superhuman powers]

王诗龄:他的手掌也有一点粗
wáng shī líng: tā de shǒu zhǎng yě yǒu yì diǎn cū
Wang Shiling: His palms are a little rough,

轩&睿&龄:牵着我学会了走路
xuān & ruì & líng: qiān zhe wǒ xué huì le zǒu lù
Xuan & Rui & Ling: but he held my hand teaching me how to walk

郭涛: 谢谢你光顾我的小怪物
guō tāo: xiè xiè nǐ guāng gù wǒ de xiǎo guài wù
Guo Tao: Thank you for coming, my little monster

张亮: 你是我写过最美的情书
zhāng liàng: nǐ shì wǒ xiě guò zuì měi de qīng shū
Zhang Liang: You are the most beautiful love letter I’ve ever written

王岳伦: 钮扣住一个家的幸福
wáng yuè lún: niǔ kòu zhù yí gè jiā de xīng fú
Wang Yuelun: Buttoning up [binding together] a family’s happiness

张&郭&王: 爱着你呀风雨无阻
zhāng & guō & wáng: ài zhe nǐ ya fēng yǔ wú zǔ
Zhang & Guo & Wang: I love you, rain or shine

郭子睿&王诗龄&张悦轩:老爸老爸我们去哪里呀
guō zǐ ruì & wáng shī líng & zhāng yuè xuān: lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ ya
Guo Zirui & Wang Shiling & Zhang Yuexuan: Old dad [a common and affectionate way of saying “Dad” in Chinese, similar to “Old Man”], old dad, where are we going?

有我在就天不怕地不怕
yǒu wǒ zài jiù tiān bú pà dì bú pà
When I’m with you, [we] fear neither Heaven nor Earth [a Chinese idiom meaning to fear nothing]

郭涛&王岳伦&张亮:宝贝宝贝我是你的大树
guō tào & wáng yuè lún & zhāng liàng: bǎo bèi bǎo bèi wǒ shì nǐ de dà shù
Guo Tao & Wang Yuelun & Zhang Liang: Baby, baby, I’m your big tree

一生陪你看日出
yì shēng péi nǐ kàn rì chū
spending my life watching the sunrise with you

郭涛: 这是第一次当你的老爸
guō tāo: zhè shì dì yí cì dāng nǐ de lǎo bà
Guo Tao: This is our first time being your Old Dad

张亮: 我们的心情都有点复杂
zhāng liàng: wǒ men de xīn qíng dōu yǒu diǎn fù zá
Zhang Liang: Our feelings are all a bit complicated

王岳伦 : 你拼命发芽我白了头发
wáng yuè lún: nǐ pīn mìng fā yá wǒ bái le tóu fà
Wang Yuelun: You keep sprouting, while my hair turns white

张&郭&王: 一起写下一撇一捺
zhāng & guō & wáng: yì qǐ xiě xià yì piě yí nà
Zhang & Guo & Wang: but together [we] write down one stroke to the left and another to the right

郭子睿&王诗龄&张悦轩:老爸老爸我们去哪里呀
guō zǐ ruì & wáng shī líng & zhāng yuè xuān: lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ ya
Guo Zirui & Wang Shiling & Zhang Yuexuan: Old dad [a common and affectionate way of saying “Dad” in Chinese, similar to “Old Man”], old dad, where are we going?

有我在就天不怕地不怕
yǒu wǒ zài jiù tiān bú pà dì bú pà
When I’m with you, [we] fear neither Heaven nor Earth [a Chinese idiom meaning to fear nothing]

郭涛&王岳伦&张亮:宝贝宝贝我是你的大树
guō tào & wáng yuè lún & zhāng liàng: bǎo bèi bǎo bèi wǒ shì nǐ de dà shù
Guo Tao & Wang Yuelun & Zhang Liang: Baby, baby, I’m your big tree

一生陪你看日出
yì shēng péi nǐ kàn rì chū
spending my life watching the sunrise with you

Rap:
郭子睿: 我的老爸是个神话(郭涛:当然咯!)
guō zǐ ruì: wǒ de lǎo bà shì gè shén huà (guō tāo: dāng rán lo)
Guo Zirui: My Old Dad is a legend (Guo Tao: Of course!)

王诗龄: 搞定老妈绝代风华(王岳伦:哈哈!)
wáng shī líng: gǎo dìng lǎo mā jué dài fēng huá (wáng yuè lún: hā ha)
Wang Shiling: [He] got Old Mom [who is] a matchless beauty (Wang Yuelun: Haha!)

张悦轩: 就算有天你掉光了牙(张亮:哎呦!)
zhāng yuè xuān: jiù suàn yǒu tiān nǐ diào guāng le yá (zhāng liàng: āi yò)
Zhang Yuexuan: Even if one day you lose all your teeth (Zhang Liang: Ai yo [Ouch]!)

睿&龄&轩: 我也可以带你去火辣辣(郭&王&张:耶!)
ruì & líng & xuān: wǒ yě kě yǐ dài nǐ qù huǒ là là (guō & wáng & zhāng: yè)
Rui & Ling & Xuan: I will still take you to [eat] spicy [foods] (Guo & Wang & Zhang: Yeah!)

郭子睿&王诗龄&张悦轩:老爸老爸我们去哪里呀
guō zǐ ruì & wáng shī líng & zhāng yuè xuān: lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ ya
Guo Zirui & Wang Shiling & Zhang Yuexuan: Old dad [a common and affectionate way of saying “Dad” in Chinese, similar to “Old Man”], old dad, where are we going?

有我在就天不怕地不怕
yǒu wǒ zài jiù tiān bú pà dì bú pà
When I’m with you, [we] fear neither Heaven nor Earth [a Chinese idiom meaning to fear nothing]

郭涛&王岳伦&张亮:宝贝宝贝我是你的大树
guō tào & wáng yuè lún & zhāng liàng: bǎo bèi bǎo bèi wǒ shì nǐ de dà shù
Guo Tao & Wang Yuelun & Zhang Liang: Baby, baby, I’m your big tree

一生陪你看日出
yì shēng péi nǐ kàn rì chū
spending my life watching the sunrise with you

众: 啦啦啦啦啦啦啦
zhòng: la la la la la la la
All: Lalalalalalalala

郭子睿&王诗龄&张悦轩:老爸老爸我们去哪里呀
guō zǐ ruì & wáng shī líng & zhāng yuè xuān: lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ ya
Guo Zirui & Wang Shiling & Zhang Yuexuan: Old dad [a common and affectionate way of saying “Dad” in Chinese, similar to “Old Man”], old dad, where are we going?

有我在就天不怕地不怕
yǒu wǒ zài jiù tiān bú pà dì bú pà
When I’m with you, [we] fear neither Heaven nor Earth [a Chinese idiom meaning to fear nothing]

郭涛&王岳伦&张亮:宝贝宝贝我是你的大树
guō tào & wáng yuè lún & zhāng liàng: bǎo bèi bǎo bèi wǒ shì nǐ de dà shù
Guo Tao & Wang Yuelun & Zhang Liang: Baby, baby, I’m your big tree

一生陪你看日出
yì shēng péi nǐ kàn rì chū
spending my life watching the sunrise with you

郭子睿&王诗龄&张悦轩:老爸老爸我们去哪里呀
guō zǐ ruì & wáng shī líng & zhāng yuè xuān: lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ ya
Guo Zirui & Wang Shiling & Zhang Yuexuan: Old Dad, Old Dad where are we going?

你就是我的天大和地大
nǐ jiù shì wǒ de tiān dà dì dà
You are my Heaven and Earth

郭涛&王岳伦&张亮:宝贝宝贝时间的手一挥
guō tāo & wáng yuè lún & zhāng liàng: bǎo bèi bǎo bèi shí jiān de shǒu yì huī
Guo Tao & Wang Yuelun & Zhang Liang: Baby, baby, time waves its hand

你是永远的珍贵
nǐ shì yǒng yuǎn de zhēn guì
You are precious forever

大合唱:啦啦啦啦……
dà hé chàng: la la la la
All: Lalalala…

林志颖:一闪一闪亮晶晶
lín zhì yǐng: yì shǎn yì shǎn liàng jīng jīng
Lin Zhiying: Twinkle twinkle sparkling

漫天都是小星星
màn tiān dōu shì xiǎo xīng xing
All over the sky are little stars

林志颖 & Kimi:Twinkle twinkle little star
lín zhì yǐng & Kimi: Twinkle twinkle little star
Lin Zhiying & Kimi: Twinkle twinkle little star, how I wonder…

林志颖:你又跑调咯!
lín zhì yǐng: nǐ yòu pǎo diào lo
Lin Zhiying: You are singing off key again!

林志颖&Kimi:(一起笑)
lín zhì yǐng & kimi: (yì qǐ xiào)
Lin Zhiying & Kimi: (laughs together)

Bình luận

bình luận

Bản quyền thuộc về Tiếng Trung Như Ý - 2015